Google Strikes Humble Tone While Touting A.I. Technology

Google Strikes Humble Tone While Touting A.I. Technology
Source: NYT TecnologíaPublished on 2018-05-08